Algemene voorwaarden

Algemeen

 • 1. Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.
 • 2. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.
 • 3. Aanmelding geschiedt via www.cvmb.nl . Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.
 • 4. Aanmeldingen, toelating en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen worden overgedragen.
 • 5. Toelating geschiedt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.
 • 6. Bij een te groot aantal inschrijvingen wordt een wachtlijst aangemaakt.
 • 7. Kandidaten op de wachtlijst worden met voorrang toegelaten.
 • 8. De leerling/betaling plichtige dient bij verhuizing of andere belangrijke wijzigingen deze informatie schriftelijk/per email door te geven

Tarieven/betaling/annulering/restitutie

 • 9. De lesprijs wordt telkens per seizoen vastgesteld.
 • 10. Voor kinderen/jeugdigen en volwassenen gelden verschillende tarieven. Onder kinderen/jeugdigen wordt verstaan t/m 18 jaar.
 • 11. Als peildatum voor de leeftijd wordt de start van het nieuwe seizoen gehanteerd (1 augustus)
 • 12. Bij inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het gehele lesbedrag.
 • 13. Het leren bespelen van een muziekinstrument is in principe een meerjarig traject. U wordt op het einde van het lesseizoen automatisch doorgeplaatst naar het volgend lesseizoen, als u zich wilt uitschrijven dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij her inschrijving tijdens hetlopende lesseizoen betekent dit dat u achteraan op de wachtlijst komt.
 • 14. Indien een leerling zich in de loop van het seizoen inschrijft wordt het lesgeld evenredig in rekening gebracht, vanaf de eerst gevolgde les.
 • 15. Een verzoek tot uitschrijving dient altijd schriftelijk of per email te worden ingediend.
 • 16. Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt ontheffing van betaling en/of restitutie van lesgeld verleend. Men moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een langdurige ziekte, of een verhuizing. Een verzoek hiertoe kunt u schriftelijk of per email indienen.
17. Uitval van lessen:Als er lessen komen te vervallen bijvoorbeeld door ziekte docent zal de docent in eerste instantie proberen om deze lessen in te halen. Dat kan fysiek of online, altijd in overleg. Lukt dit niet, dan krijgt u op het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen. Als u zelf verhinderd bent en u kunt in overleg met de docent deze les niet inhalen, dan is er geen recht op restitutie. 18. Als er meer dan twee lessen komen te vervallen (lessen die zijn vervangen gelden als gegeven lessen) zal eerst geprobeerd worden deze in te halen. Lukt dat niet dan krijgt u aan het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen, behalve voor de eerste twee lessen. Indien u zelf verhinderd bent door ziekte, dan kan de les niet worden ingehaald en is er geen recht op restitutie.

Wijze van Betaling

 • 19. Voor de wijze van betaling bestaat een keuze (zie het inschrijvingsformulier).
 • 20. Betaling van het verschuldigde lesgeld kan uitsluitend per bankoverschrijving.
 • 21. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het bedrag wordt met €7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het verhoogd met €22,50. Indien betaling (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders/verzorgers/leerling. Bij het niet of tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het dan openstaande bedrag (het oorspronkelijke bedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan. Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde seizoen worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan.
 • 22. De lesgelden zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld
 • 23. Voor volwassenen vanaf 21 jaar moet wettelijk 21% BTW over het lesgeld berekend worden. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het seizoen afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.
 • 24. Ondergetekende van het inschrijfformulier verklaart bekend en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.